Station Coin Lockers at JR Takasaki Line

JR Takasaki Line