Station Coin Lockers at JR Kobe Line (Kobe - Himeji)

JR Kobe Line (Kobe - Himeji)