Station Coin Lockers at Ebino Takahara line (Yatsushiro - Yoshimatsu)

Ebino Takahara line (Yatsushiro - Yoshimatsu)