Station Coin Lockers at Kotenshinji line

Kotenshinji line