Station Coin Lockers at Seibu Shinken Line

Seibu Shinken Line