Station Coin Lockers at Seibu Shinjuku Line

Seibu Shinjuku Line