Station Coin Lockers at Nagasaki Denji 1 line

Nagasaki Denji 1 line